Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
“KONKURS FOTOGRAFII MIKROSKOPOWEJ”

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs “KONKURS FOTOGRAFII MIKROSKOPOWEJ” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony przez PIK INSTRUMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie za pośrednictwem strony internetowej konkurs.pik-instruments.pl (zwaną dalej „Stroną Internetową”).

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
 4. Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, określone w §5 Regulaminu.
 5. Organizator – oznacza PIK INSTRUMENTS Sp. z o.o z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, NIP:1231377998, REGON: 368854010, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: kontakt@pik-instruments.pl, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 6. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada Konto Użytkownika w Serwisie.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
 8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, polegającą na wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu i przesłaniu go drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym oraz ustaleniu przez Potencjalnego Uczestnika indywidualnego hasła.
 9. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy Organizatora, dostępny pod adresem konkurs.pik-instruments.pl, za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie usług drogą elektroniczną i organizacja konkursu.
 10. Strona Internetowa Serwisu – oznacza stronę należącą do Organizatora Konkursu, na której będą publikowane Utwory, działającą w domenie: konkurs.pik-instruments.pl.
 11. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z §3 Regulaminu.
 12. Utwór – materiał autorski lub treść autorska nadesłane przez Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1191), zwanej dalej również ustawą o prawach autorskich.
 13. Zadanie Konkursowe – zadanie polegające na własnoręcznym wykonaniu zdjęcia za pomocą mikroskopu i przesłaniu zdjęcia do Organizatora wraz z jego opisem (przy czym opis nie powinien przekraczać 1500 znaków), zgodnie z §2 ust. 1 oraz §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego, polegającego na własnoręcznym wykonaniu zdjęcia za pomocą dowolnego rodzaju mikroskopu oraz przesłaniu zdjęcia do Organizatora, wraz z jego opisem, celem ewentualnego zamieszczania zdjęcia w karcie kalendarza na 2020 r. albo na stronie okładkowej kalendarza na 2020 r., którego wydawcą będzie Organizator.
2. Zdjęcia przesyłane w ramach Zadania Konkursowego, powinny posiadać następujące parametry:

a) format jpg lub png

b)minimalna rozdzielczość: 1600×1200 pikseli

3. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs trwa od 23 kwietnia 2019r. do 15 października 2019r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do dnia 14 października 2019 r. włącznie.
5. Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresem: www.konkurs.pik-instruments.pl/regulamin/.
6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
7. Nadesłane zdjęcia, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być ich autorem, a samo zdjęcie musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Zdjęcie, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego nie może być zamieszczone wcześniej ani w takcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem Strony Serwisu Internetowego.
8. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 – §7 Regulaminu.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

a) połączenie z siecią Internet i aktywne konto poczty elektronicznej  (e-mail)

b) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

b) posiadać Konto Użytkownika w Serwisie internetowym

c) wypełnić wymagane pola formularza konkursowego, zamieszczonego w ramach Konta Użytkownika, poprzez podanie swojego imienia oraz adresu e-mail

d) wykonać Zadanie Konkursowe, tj. zamieścić w ramach formularza konkursowego zdjęcie wykonane za pomocą mikroskopu oraz opis zdjęcia

e) zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji

f) w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, należy po prawidłowym wypełnieniu formularza konkursowego (zgodnie z §3 ust. 3 lit. c oraz §3 ust. 3 lit. d) nacisnąć na przeznaczony do tego przycisk widoczny przy formularzu: „ZAPISZ”

4. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przez Organizatora, na podany w tym zgłoszeniu (formularzu konkursowym) adres e-mail wysyłany jest automatyczny komunikat potwierdzający otrzymanie zgłoszenia
5. Zdjęcia i treści przesyłane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści, które mogłyby:

a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. zdjęcia i treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Konkursu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd

e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w §3 ust. 3, Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu
7. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
8. Uczestnik Konkursu może maksymalnie 1 (słownie: jeden) razy wziąć udział w Konkursie na warunkach określonych w §3 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że każdorazowo wykonanie Zadania Konkursowego będzie polegało na opublikowaniu nowego (wcześniej nieopublikowanego) zdjęcia, przy spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§4 Wyłonienie Laureata

1. Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 15 października 2019r. Łączne kryteria wyboru Laureatów są następujące:

a) Ilość głosów oddanych na zdjęcie

b) unikatowość zdjęcia

c) kreatywność Uczestników w zakresie wykonanego i przesłanego zdjęcia

d) atrakcyjność wizualna i estetyczna zdjęcia

e) związek zdjęcia z miesiącami kalendarzowymi/ porami roku; możliwość wykorzystania zdjęcia do opisu miesiąca kalendarzowego/ pory roku; możliwość skojarzenia zdjęcia z danym miesiącem kalendarzowym/ porą roku

2. Wyłonienia Laureata dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
3. Prawa autorskie majątkowe do Utworów (zdjęć) stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

c) publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

d) publikacja Utworu w kalendarzu na rok 2020 r., którego wydawcą jest Organizator

e) przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała

4. Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.
5. Uczestnik, przesyłając Utwór (zdjęcie), stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z §5 Regulaminu.

§5 Nagrody

1. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 12 (słownie: dwunastu) Laureatów. Dla każdego z Laureatów, Organizator przewiduje dwa rodzaje Nagród (rzeczową i pieniężną) w ramach organizowanego Konkursu. Każdy Laureat otrzymuje obie ww. Nagrody.
2. Nagrodami w Konkursie, które otrzymuje każdy z Laureatów, są:

a) tablet marki Huawei MediaPad T3 10 LTE (wartość 630 zł) – Nagroda rzeczowa

b) 69,99 zł – Nagroda pieniężna
przy czym Nagroda pieniężna, stanowi równowartość 11,11% wartości otrzymanej Nagrody rzeczowej. Organizator pobierze od Laureata i odprowadzi 10% podatek od nagród, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu.

3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
5. Fundatorem Nagród jest Organizator.

§6 Powiadomienie o wygranej

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w ciągu 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (tj. wyłonienia Laureatów).
 2. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości przesłanej Laureatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas wypełniania wymaganych pól formularza konkursowego i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu wskazania przez Laureata niewłaściwego adresu poczty elektronicznej w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.
 4. Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na stronie internetowej konkurs.pik-instruments.pl według następującego wzoru: imię I nazwisko Laureata i miasto (np. Jan Kowalski z Politechniki Warszawskiej).

§7 Wydawanie nagród

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu danych tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numer telefonu w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@pik-instruments.pl.
 2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
 3. Każdemu Laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego 10% podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 200). Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
 5. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Polskiej na wskazany przez Laureata adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 35 [słownie: trzydziestu pięciu] dni od daty otrzymania informacji od Laureata określonych w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §7 ust. 2.
 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2Regulaminu, warunków wydania Nagrody (wskazanych w §7 ust. 1 Regulaminu), prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pik-instruments.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs stanowi przyrzecznie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

POBIERZ REGULAMIN (PDF)